Er bestaat een misvatting dat de OZB de waarde van een woning of bedrijfspand bepaalt. In werkelijkheid bepaalt de WOZ de waarde van onroerende zaken voor verschillende belastingen, waaronder de OZB. Hoewel de hoogte van de OZB afhankelijk is van de WOZ-waarde, zijn het toch twee afzonderlijke belastingen met elk hun eigen doel en functie. Het is daarom van belang om goed te begrijpen wat het verschil is tussen de OZB en de WOZ, omdat dit invloed kan hebben op de hoogte van de te betalen belastingen.

Wat is precies het verschil?

De OZB (Onroerendezaakbelasting) is een belasting die wordt geheven door gemeenten en is gebaseerd op de waarde van onroerende zaken, zoals woningen en bedrijfspanden. De hoogte van de OZB wordt bepaald door de gemeente en is afhankelijk van de WOZ-waarde van de onroerende zaak. De OZB wordt gebruikt om de kosten te dekken die gemeenten maken voor bijvoorbeeld voorzieningen zoals wegen, groenvoorzieningen en openbare verlichting.

De WOZ (Waardering Onroerende Zaken) is een taxatie van de waarde van een onroerende zaak en wordt vastgesteld door de gemeente. Deze waarde wordt gebruikt als basis voor verschillende belastingen, waaronder de OZB, maar ook voor de inkomstenbelasting en de erfbelasting. De WOZ-waarde wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeente en is gebaseerd op onder andere de marktwaarde van de onroerende zaak, de ligging en de grootte van de onroerende zaak.

Kan ik bezwaar maken tegen de OZB-waarde?

Ja, het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de Onroerendezaakbelasting (OZB). Het is daarbij wel belangrijk om te weten dat je alleen bezwaar kunt maken tegen de OZB als je belanghebbende bent. Dit betekent dat jij eigenaar bent van een onroerende zaak waarvoor je OZB moet betalen. 

Kan ik bezwaar maken tegen de WOZ-waarde?

Als je het niet eens bent met de WOZ-waarde die is vastgesteld door de gemeente, kun je bezwaar maken bij de gemeente. Dit bezwaar moet je binnen 6 weken na dagtekening van de WOZ-beschikking indienen. In het bezwaarschrift moet je duidelijk aangeven waarom je het niet eens bent met de WOZ-waarde en welke argumenten je daarvoor hebt. Bijvoorbeeld omdat de waarde te hoog is vastgesteld, omdat er fouten zijn gemaakt in de taxatie of omdat er vergelijkbare woningen in de buurt zijn die aanzienlijk lager zijn gewaardeerd. Liever hier niet zelf mee bezig zijn? Maakwozbezwaar.nl helpt jou gratis bij het maken van bezwaar tegen de WOZ-waarde.